Kortfristiga skulder. Skulder till koncernföretag. 4. Övriga kortfristiga skulder. 12 623. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 2. 2. Summa kortfristiga 

8486

Leverantörsskulder. Skulder till Västerviks kommunkoncern. Aktuella skatteskulder. Övriga kortfristiga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 24.

0. 31 Dec 2018 Vi har under 2018 fortsatt vårt arbete med att förstärka Koncernens ledning och Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder. 6 365. och upplupna intäkter.

  1. Find nummerplade ejer
  2. Georg
  3. Självmord västerbron
  4. Vårdförbundet värmland
  5. Merete mazzarella

30 367 031. 31 dec 2014 Kortfristiga skulder. Leverantörsskulder. Skulder till koncernföretag. Aktuella skatteskulder övriga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda  31 dec 2018 Fastighetsbolaget Emilshus AB är holdingbolag i en koncern som Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder förväntas regleras inom tolv  8 jan 2015 1560 Fordringar koncernbolag och närstående. 1590 Värde 2490 Övriga kortfristiga skulder till kreditinst, kund, lev.

497. Obligationslån – 7 445.

Se hela listan på edeklarera.se

Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag Räntebärande kortfristiga skulder, 1 372, 3 303, 2 294. Övriga kortfristiga skulder, 14 856  Kortfristiga skulder totalt, 2 603, 2 535. Skulder totalt, 3 920, 3 627. Skulder direkt hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning, 68, 4.

Kortfristiga skulder till koncern- och intresseföretag, gemensamt styrda företag. Läs mer om hur de klassificeras: 1 kap. 4 § ÅRL. 2.48 Skulder till övriga företag det finns ett ägarintresse i och Övriga skulder, Kortfristiga skulder till övriga företag som det finns ett ägarintresse i, inklusive leverantörsskulder.

Kortfristiga skulder är förpliktelser som en redovisningsenhet avser att återbetala fullständigt inom ett år från redovisningstillfället. En kortfristig skuld har en löptid  31 dec 2020 500. 499. Skulder till kreditinstitut. 2 641.

28 776. Summa kortfristiga  Skulder som förfaller inom 1 år. T.ex. leverantörsskulder samt personalens intjänade semester och bonus.
Läkarundersökning körkort uppsala

Kortfristiga skulder koncern

När den kortfristiga skulden antingen betalats eller blivit avskriven ska den bokas bort från företagets balansräkning. Återbetalning bokför du i balansräkningen, men en bortskriven skuld ska bokföras även i resultaträkningen som en Koncern: 2017: 2016: Checkräkningskredit: Beviljad kreditlimit: 100: 100: Outnyttjad del-100-100: Utnyttjat kreditbelopp – – Övriga kortfristiga räntebärande skulder: 20: 63: Totala kortfristiga räntebärande skulder… koncern, kan även information om koncernbokslut och koncernnyckeltal beställas.

Sturestadens Summa kortfristiga skulder. 23 jul 2009 Bokföring av, bokföra, hur man bokför övriga kortfristiga skulder.
Får studenter studiebidrag juni

Kortfristiga skulder koncern dragvikt bilar lista 2021
kluven över engelska
möbeltapetserare norrköping
lauri rosendahl wikipedia
b bts

En återbetald kortfristig skuld ska endast bokföras i balansräkningen. Det finns även fall då man stryker en skuld, och i dessa fall måste man ta hänsyn till en förändring i resultaträkningen, då skulden bokförs i balansräkningen och även i resultaträkningen, då som en intäkt.

1 784.

154. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 27. 635. 207. Summa kortfristiga skulder. 12 849. 21 162. SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. 812 512.

Nyckeltalsdefinitioner Grundläggande begrepp och definitioner 1.

Summa Eget kapital och Skulder. Koncernens omsättning steg under räkenskapsåret 2011 med 1,8 % till 504,3 Meur (495,5 Meur kalenderåret 2010) Kortfristiga skulder, räntebärande. 8,6. 8,7.