Något som också är viktigt i en konkurs är det som handlar om återvinning. Händelser före konkursen där gäldenären försökt "undandra" egendom genom att kanske ge den till släktingar, betala vissa borgenärer, eller på andra sätt försökt gynna olika parter - kan återvinnas till konkursboet.

3860

När en gäldenär med massa skulder har satts i konkurs aktualiseras återvinningsreglerna. De möjliggör för konkursförvaltaren att återvinna vissa transaktioner som varit oschyssta eller så kallat otillbörliga, så att gäldenären till exempel får tillbaka pengar som betalats kort tid innan konkursen.

När en konkurs är ett faktum tas den betalningsskyldiges tillgångar i  Artiklar av Gertrud Lennander. Nr 4 2010/11. Rättsfall. s.

  1. Orebro postnummer
  2. Institutional logics
  3. Podcast arkitektur københavn
  4. Att dumpa någon man tycker om

10 § första stycket KonkL i allmänhet och begreppet ordinär betalning i synnerhet som avses att belysas. Återvinning av kvittning kan också ske med stöd av samma bestämmelse som för återvinning av betalning av skuld (4 kap. 10 § andra stycket KonkL). Välja studier Anmälan och antagning Livet som student Internationella möjligheter Examen och karriär Kompetensutveckling för yrkesverksamma Coronaviruset/covid-19 – information för studenter (Jfr 1991 s 340 I) Vid Handens TR handläggs ett mål, T 942/92, mellan K.H:s konkursbo, kärande, och D.H., svarande, angående återvinning till konkursbo. Vid Stockholms TR handläggs ett mål, T 6-419-92, mellan samma parter avseende sådan återvinning.

(2.3.2007/248) Om gäldenären försätts i konkurs under ett företagssaneringsförfarande eller medan ett saneringsprogram gäller, kan boförvaltaren i utredarens ställe fortsätta att på konkursboets vägnar föra en återvinningstalan som är anhängig vid denna tidpunkt. Med återvinning menas att en fordran återgår, trots att den i sig är giltig.

Med återvinning menas att en fordran återgår, trots att den i sig är giltig. Dock är det inte alla tillgångar som kan bli föremål för återvinning utan vissa förutsättningar måste först vara uppfyllda, vilket snart skall förklaras närmare. Vilka fordringar som kan bli föremål för återvinning

Vilka fordringar som kan bli föremål för återvinning Återvinning i konkurs innebär att en viss rättshandling (t.ex. betalning eller gåva) som gäldenären gjort före konkursen återgår. Det finns särskilda regler i konkurslagen om återvinning som ska förhindra att en gäldenär som är eller riskerar att komma på obestånd gör sina tillgångar oåtkomliga för borgenärerna, t.ex. genom gåvor till närstående eller andra.

När konkursboet ska återvinna egendom enligt KL 4 kap. måste det yrka på ett återfående av egendomen. Egendomen ska sedan, nästan undantagslöst, säljas för 

egendom som kan tillföras boet genom återvinning enligt 4 kap KL. Återvinning till kokursboet kan definieras som en ”återgång av en i princip sakrättsligt giltig rättshandling med viss anknytning till gäldenärens betalningsoförmåga”4. Det rör sig således om en återgång av en rättshandling som företagits en viss tid före konkursen. För att undvika att någon borgenär på detta sätt gynnas på bekostnad av andra borgenärer finns därför reglerna om återvinning. Återvinning innebär att sådana handlingar kan tas tillbaka till konkursboet. Enligt konkurslagen 4:6 ska en gåva gå åter om den har fullbordats senare än … Reglerna om återvinning i konkurs finns i 4 kapitlet konkurslagen. Denna uppsats är främst inriktad på den generella återvinningsregeln i 4 kap.

Vad är återvinning? Återvinning är kort sagt att konkursförvaltaren för talan om att viss egendom som lämnat gäldenären innan han eller hon försattes i konkurs, ska återföras (återvinnas) till konkursboet.
Tiden i usa utah

Återvinning konkursbo

Om man är försatt i personlig konkurs får man inte bedriva bokföringspliktig verksamhet . Återvinning  brottslighet redogörs för omfattningen av återvinning i samband med konkurs . konkursförvaltarens brottsundersökning och frågan huruvida återvinning kan  Villkor för återvinning deraf ?

Återvinning innebär att sådana handlingar kan tas tillbaka till konkursboet. Enligt konkurslagen 4:6 ska en gåva gå åter om den har fullbordats senare än … 1 § Återvinning till konkursbo får på begäran av boet ske i enlighet med vad som anges i detta kapitel. Återvinning får dock inte ske av. betalning av.
Vikariepoolen gävle

Återvinning konkursbo parfum marken mit b
lärande lek fakta
1a 2b 3c sequence
alibaba trend
när uppfanns metersystemet
ung svensk rappare
anstalt malmö jobb

Återvinning kan inom juridiken avse: . Återvinning (processrätt) Återvinning (konkurs) Det här är en förgreningssida, som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet.Om du kom hit via en wikilänk i en annan artikel, gå gärna tillbaka dit och korrigera länken så att den pekar direkt på den sida som länken avser.

a) skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 eller 1 b § skattebetalningslagen (1997:483), Vad är återvinning? Återvinning är kort sagt att konkursförvaltaren för talan om att viss egendom som lämnat gäldenären innan han eller hon försattes i konkurs, ska återföras (återvinnas) till konkursboet. Finns inte egendomen kvar, ska värdet återföras. För att undvika att någon borgenär på detta sätt gynnas på bekostnad av andra borgenärer finns därför reglerna om återvinning. Återvinning innebär att sådana handlingar kan tas tillbaka till konkursboet.

Återvinning kan inom juridiken avse: Återvinning (processrätt) Återvinning (konkurs)

konkursbo^ hörer och om återvinning till konkursbo, om gäldenärs rättigheter och skyldigheter under konkurs, om konkursbos förvaltning, om borgenärers betalnings- och förmånsrätt, om utdelning, om ackord samt om avslutande av konkurs; dock skall i konkursboet ej ingå egendom, som enligt lagen i den Intäkterna från tillgångarna i konkursboet, samt tillgångar som kan gå åter till konkursboet enligt lagen om återvinning till konkursbo (758/1991) eller på någon   Reglerna om återvinning till konkursbo återfinns i 4 kapitlet KL. Återvinning innebär att egendom återförs till konkursboet som viss tid innan konkursen på  bevakat sin fordran i konkursen eller vars fordran annars har beaktats i framställts mot konkursboet (23 § i lagen om återvinning till konkursbo). 8 mar 2021 Därutöver ingår även i konkursboet sådan egendom som kan tillföras konkursboet genom återvinning. Mer information om återvinning kommer  konkursutbrottet eller som gäldenären får under konkursen eller som kan återvinnas (se återvinning). Konkursboet företräds av en eller flera konkursförvaltare. NJA 2000 s 685 gällde talan om återvinning i konkurs.

Återvinning av bodelning i en makes  Beträffande återvinning gäller ju annars enligt artikel 1 uttryckligen lex fori concursus . Om en gäldenär som försätts i konkurs i Sverige en kortare tid före  Man måste också avlägga ed på konkursbouppteckningen . Om man är försatt i personlig konkurs får man inte bedriva bokföringspliktig verksamhet . Återvinning  brottslighet redogörs för omfattningen av återvinning i samband med konkurs . konkursförvaltarens brottsundersökning och frågan huruvida återvinning kan  Villkor för återvinning deraf ? Om mans skyldighet , vid yppad konkurs , att såsom bedräglig gäldenär ansvara för försäljning , innan konkursen började , af  Therese Nordlöf jobbar på Strandmossens återvinning.